Seznam článků

RH-F A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA STOPAŘE

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Sledování stopy   100 bodů
Předměty 5 x 4 body   20 bodů
Označení osoby   80 bodů

Doba vypracování: 20 minut. Cizí stopa 1 000 kroků dlouhá (délka kroku je 70cm), 90 minut stará, v různorodém terénu, 5 lomů, 5 předmětů denní potřeby do maximální velikosti boty, 1 osoba sedí nebo leží na konci stopy, 10m dlouhé stopovací vodítko nebo práce na volno při zachování odstupu 10 m od psovoda a psa. Výchozí místo na neoznačené čáře 20 m dlouhé.

Všeobecná ustanovení

Ukrývaná osoba je 30 min. před zahájením práce psa na stopě kladečem zavedena na konec stopy. Při vypracování stopy jde kladeč s rozhodčím. Před uvedením psa na stopu psovod oznámí rozhodčímu způsob označování. Smějí se používat pouze předměty, které obsahují dostatečné množství pachu kladeče, nepřesahující povolenou velikost (max. do velikosti boty) a svou barvou se podstatně neliší od terénu. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládání předmětů. Kladeč nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Před zahájením práce na stopě jakož i při uvádění psa i při samotné práci na stopě je nutné se zdržet jakéhokoliv donucování psa.

Pes musí nejpozději do 3 minut po odhlášení (uvedení) zachytit stopu. Je-li tento čas překročen následuje ukončení práce a je zadáno O bodů. Jestliže je způsob označení u předmětů či osoby ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, jsou příslušné předměty či osoba hodnoceny O body. Za chybné označení jsou odebrány 3 body. Rozhodčí ukončí práci psa na stopě, pokud se psovod od stopy vzdálí více než 10 m. V těžkém terénu může rozhodčí povolit větší vzdálenost. V každém případě však následuje ukončení práce psa, když rozhodčí nabude přesvědčení, že pes bez pomoci se vlastní snahou na stopu již nevrátí.

Zvukový povel: pro „hledání". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostná pochvala nebo příležitostný zvukový povel je mimo na lomech a u předmětů povolen.

Prováděcí ustanovení

Na pokyn se psovod se psem připraveným ke stopování hlásí rozhodčímu. Nášlap stopy je na pomyslné trase o délce 20 m a rozhodčí ho zřetelné popíše (není označen). Pak musí pes v průběhu 3 minut začátek stopy vyhledat. Psovod následuje svého psa a dodržuje 10 m i při sledování stopy na volno. Nalezne-li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodu. Pokračovat s předmětem na stopě, nebo si s ním lehnout je chybné. Označování předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo ve stoje (také střídavě). Označí-li pes předmět, jde psovod k němu, zvednutím nalezeného předmětu do výšky hlásí, že jej pes našel. Pak pokračuje se psem ve vypracování stopy.

Po nalezení osoby psovod zůstává ihned stát. Pes musí nalezenou osobu zřetelně vystavit, vyštěkat, označit nálezkou či volným označením. Pouze zřetelné označení je oceněno nejvyšším počtem bodů. Musí zůstat při vyštěkání v jejím okruhu max. 2m, až do příchodu psovoda. Při označování nálezkou a při volném označení musí svého psovoda k osobě přivést přímou cestou. Při označení ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda nebo ukryté osoby zakázána. Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem snižuje bodové hodnocení. Zranění ukryté osoby psem znamená diskvalifikaci. Psovod jde ke psu na pokyn rozhodčího.

Po ukončení stopy si jej uváže na vodítko, jde k rozhodčímu, /«u|m« základní postoj, předá mu nalezené předměty a odhlásí se.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.