Seznam článků

RH-F B

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA STOPAŘE

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Sledování stopy   100 bodů
Předměty 6 x 3 body, 1 x 2 body   20 bodů
Označení osoby: vystavení   80 bodů

Doba vypracování: 45 minut. Cizí stopa, minimálně 2000 kroků dlouhá (délka kroku je 70cm), 180 minut stará, v různorodém terénu, 7 lomů přizpůsobených terénu, z toho minimálně 2 ostré, 7 předmětů denní potřeby velikosti max. boty, 1 osoba sedí nebo leží na konci stopy, na stopovací šňůře 10 m, nebo na volno, přičemž je zachována vzdálenost mezi psovodem a psem 10 m. Začátek stopy označen na ploše 20 x 20 m identifikačním předmětem.

Všeobecná ustanovení

Ukrývaná osoba je 30 min. před zahájením práce psa na stopě kladečem zavedena na konec stopy. Při vypracování stopy jde kladeč s rozhodčím. Před uvedením psa na stopu psovod oznámí rozhodčímu způsob označování. Smějí se používat pouze předměty, které obsahují dostatečné množství pachu kladeče, nepřesahující povolenou velikost (max. do velikosti boty) a svou barvou se podstatně neliší od terénu. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládáni předmětů. Kladeč nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Před zahájením práce na stopě jakož i při uvádění psa i při samotné práci na stopě je nutné se zdržet jakéhokoliv donucování psa.

Pes musí nejpozději do 3 minut po odhlášení (uvedení) zachytit stopu. Je-li tento čas překročen následuje ukončení práce a je zadáno O bodů. Jestliže je způsob označení u předmětů či osoby ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, jsou příslušné předměty či osoba hodnoceny O body. Za chybné označení jsou odebrány 3 body. Rozhodčí ukonči práci psa na stopě, pokud se psovod od stopy vzdálí více než 10 m. V těžkém terénu může rozhodčí povolit větší vzdálenost. V každém případě však následuje ukončení práce psa, když rozhodčí nabude přesvědčení, že pes bez pomoci se vlastní snahou na stopu již nevrátí.

Zvukový povel: pro „hledání". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostná pochvala nebo příležitostný zvukový povel je mimo na lomech a u předmětů povolen.

Prováděcí ustanovení

Výchozím prostorem je čtverec o rozměrech 20x20 metrů. Spodní hrana výchozího prostoru (čtverce) je označena v rozích dvěma štítky. Kladeč vstoupí do výchozího prostoru asi tak středem jedné ze dvou bočních stran a uvnitř položí identifikační předmět, který označuje vlastni začátek stopy. Identifikační předmět je stejné velikosti i ze stejného materiálu jako některý z předmětů na stopě.

Kladeč se na začátku stopy krátce zdrží a jde pak normálním krokem určeným směrem, přičemž překročí protilehlou stranu výchozího prostoru.

Úseky jsou různé délky, odpovídající příslušnému prostoru. Jedním z úseků je půlkruh o poloměru nejméně tří stopovacích šňůr (cca 30 m). Půlkruh začíná i končí pravým úhlem. Všech 7 lomů je kladeno normálním krokem a to v místech odpovídajících příslušnému prostoru. Nejméně dva jsou ostré lomy. Tyto ostré lomy musí být kladeny v úhlu 30 - 60 stupňů.

Na pokyn podává psovod se svým psem připraveným ke stopování hlášení rozhodčímu. Pes musí najít začátek stopy (identifikační předmět) do tří minut.

Hodnocení psa začíná až sledováním stopy. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10m i při sledování stopy na volno. Nalezne-li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodu. Pokračovat s předmětem na stopě nebo si s ním lehnout je chybné. Označováni předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo ve stoje (také střídavě). Označí-li pes předmět, jde psovod k němu, zvednutím nalezeného předmětu do výšky hlásí, že jej pes našel. Pak pokračuje se svým psem ve vypracování stopy. Po nalezení osoby psovod zůstává ihned stát. Pes musí nalezenou osobu zřetelné vystavit, vyštěkat, označit nálezkou či volným označením. Jen zřetelné označení může být hodnoceno maximálním počtem bodů. Pes musí zůstat v okruhu max. 2m od osoby až do příchodu psovoda, při označování nálezkou a při volném označení musí svého psovoda k osobě přivést přímou cestou.

Při označování ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či osoby zakázána. Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem má vliv na negativní hodnocení. Zranění ukryté osoby psem znamená diskvalifikaci.

Psovod jde za psem na pokyn rozhodčího.

Po ukončení stopy si dá psa na vodítko, jde k rozhodčímu, zaujmese psem základní postoj, odevzdá mu nalezené předměty a odhlásí se.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.