Seznam článků

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Základní údaje

Zkoušky záchranných psů mají kvalifikovat jednotlivé psy z hlediska účelu jejich použití. Vykonaná zkouška je dokladem úspěšnéhovýcviku záchranného psa v dané třídě. Je podkladem pro praktické využití v příslušných organizacích.

Způsobilost pro nasazení je těmito organizacemi stanovena a přiznávána. Tímto lze vázat další podmínky, např. doplňující znalosti psovoda, kurzy ovládání vysílaček, kurzy horolezectví, věkový limit pro psovoda i psa, kondiční zkoušky, předpisy o výstroji, kurzy první pomoci, opakování zkoušek, atd..

Zkoušky záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Pokud nemůže být zaručena bezpečnost osob a zvířat, musí být konání zkoušek odloženo.

Ke zkouškám záchranných psů mohou nastoupit psi bez ohledu na velikost, plemeno nebo průkaz původu.

Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedněch zkoušek.

Pes se může zúčastnit dalšího stupně daného druhu zkoušky ihned po úspěšném splnění stupně A s přihlédnutím k věku psa. Totéž platí logicky také pro stupeň B a C daného druhu zkoušky.

Jeden psovod se může zúčastnit zkoušky s více psy. Jeden pes nemůže být v průběhu zkoušky veden více psovody.

Hlášení rozhodčímu při zahájení i ukončení zkoušky se provádí se psem na vodítku. Povolena je pouze vodící šňůra a volný řetízkový obojek.

Všechny cviky začínají a končí základním postojem.

Při zkoušce se musí používat krátké zvukové povely. Ve spojení se zvukovým povelem lze oslovit psa jménem. Tato kombinace platí jako jeden zvukový povel.

Definice nálezky: Po vyhledání osoby přináší pes nálezku ke psovodovi. Po odebrání nálezky a vybídnutí psovodem vede pes psovoda samostatné přímou cestou k ukryté osobě. Pes musí být stále v kontaktu se psovodem.

Háravé feny se mohou zúčastnit všech zkoušek, ale musí se držet odděleně od ostatních účastníků zkoušek a přezkušují se jako poslední na závěr akce.

Pes, který neuspěl při zkoušce, může tento druh zkoušky opakovat v časovém odstupu minimálně 6 dnů.

Nemocní psi se ke zkouškám nepřipouštějí a nesmějí se přivádět do prostoru zkoušek.

Rozhodčí je oprávněn ukončit práci psa, pokud je zřejmé, že je pes mimo vliv svého psovoda, je zřetelná jeho nedostatečná příprava nebo je zřejmé, že vzhledem k nedostatečné připravenosti není pes schopen požadované výkony příslušného oddílu předvést.

Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem záporně ovlivňuje hodnocení. Poranění ukryté osoby psem ale znamená diskvalifikaci. Nesportovní chování psovoda opravňuje rozhodčího k jeho okamžité diskvalifikaci.

Pořádání zkoušek

Právo na pořádání zkoušek uděluje příslušná vrcholová národní organizace pořadatele (FCI neb IRO). Výsledky zkoušek si vzájemně uznávají všechny národní organizace FCI a IRO. Zkoušky se mohou konat za účasti minimálně čtyř psovodů.

Organizace zkoušek

Vedoucí zkoušek je zodpovědný za organizační část zkoušek. Zařizuje a kontroluje všechny práce, které jsou potřebné k přípravě a provádění zkoušek.

Povinné ručení

Za případné úrazy v průběhu celé zkoušky ručí psovod za sebe i svého psa. Majitel psa zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem. Z tohoto důvodu musí být, jako držitel psa, proti těmto následkům pojištěn. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem, psovod plní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

Potvrzení o úředně nařízeném očkování (očkovací průkaz) je nutno před zahájením zkoušky na požádání předložit příslušnému rozhodčímu, případně vedoucímu zkoušek.


Věková hranice

Pes musí v den zkoušek splňovat požadovanou nejnižší věkovou hranici.

Zkouška RH-E   14 měsíců
Zkouška A   18 měsíců
Zkouška B   19 měsíců
Zkouška C   20 měsíců

Posouzení povahy psa

Rozhodčí pozoruje chování psa před začátkem a v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí je povinen při zjevných povahových nedostatcích vyloučit psa ze zkoušky a učinit o tom záznam v pracovní knížce.

Posouzení povahy zahrnuje:

 • jistotu a chování psa k cizím osobám
 • jistotu a chování psa při působení rušivých vlivů
 • možnost zatížení i při těžkých podmínkách, jako dlouhodobé práce, při nasazení více psů současně, při velkém teplu či zimě, při působení prachu a kouře, při silném čichovém zatížení a pod.
 • určení dalších povahových nedostatků, jako bázlivost při střelbě, slabost nervů a s ní spojená útočnost, přehnaná ostrost, celková bázlivost a podobné další jevy.

Povinnosti účastníků zkoušek

Psovod je povinen přihlásit se ke zkoušce včas. Pokud se z určitých důvodů nemůže dostavit, musí toto neprodleně oznámit vedoucímu zkoušek. Každý psovod nastupující ke zkoušce se musí dostavit s příslušnou výstrojí a oblečením odpovídajícím danému druhu zkoušky. Psovod je povinen uposlechnout pokynů rozhodčího a vedoucího zkoušek. Každý psovod je povinen dokončit všechny části zkoušky i když v jedné části nedosáhl minimálního počtu bodů. Zkouška je ukončena vyhlášením výsledků a s tím spojeným předáním pracovní knížky. Předčasné ukončení zkoušky se zaznamenává s uvedením důvodu do pracovní knížky.

Pracovní knížka

Pracovní knížka vydaná příslušnou národní organizací je povinná pro každého účastníka zkoušek a její vydání musí být uvedeno v průkazu původu psa, případně u psů bez průkazu původu musí být registrována příslušnou národní organizací FCI nebo IRO. Před zahájením zkoušky musí být předána vedoucímu zkoušek. Výsledky zkoušek zapisuje vedoucí zkoušek, rozhodčí je kontroluje a podepisuje.

Hodnocení

Předvedené výkony se hodnotí známkami a body. Body patřící ke známce musí přesně odpovídat provedení cviku. Při rovnosti bodů platí následují pořadí: 1. pachové práce, 2. poslušnost, 3. dovednost.

Při celkovém hodnocení se udělují jen celé body. Neznamená to však, že by se při jednotlivých cvicích neudělovaly dílčí body. Při konečném hodnocení dané části zkoušky se dílčí body zaokrouhluji směrem nahoru nebo dolů podle celkového dojmu.

Vyhodnocení

Zkoušky platí za „splněné", pokud pes v každé části zkoušky dosáhl minimálně 70% možných bodů.

Posudkové listy a formuláře

Platí národní ustanovení k prokazování, případně k dokumentaci výsledku zkoušky.

Rozhodčí

Zkoušky mohou posuzovat jen kvalifikovaní a svou národní organizací FCI nebo IRO ustanovení rozhodčí. Jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvýše 36 jednotlivých disciplin (oddílů). • Dále platí veškerá ustanovení řádu pro rozhodčí příslušné střešní organizace pořadatele.

Hodnota disciplín posuzovaných v jeden den:

                                                            
RH-E   2 oddíly
Poslušnost, všechny druhy   1 oddíl
Dovednost, všechny druhy   1 oddíl
RH-F pachová práce   1 oddíl
RH-FL pachová práce   1 oddíl
RH-T pachová práce   1 oddíl
RH-L pachová práce   1 oddíl
RH-W A práce ve vodě   1 oddíl
RH-W B práce ve vodě   2 oddíly
RH-W C práce ve vodě   4 oddíly

Rozhodnutí rozhodčího je vždy konečné.

DODATEK

Výjimky pro malé psy do 35cm kohoutkové výšky:

Kohoutková výška musí být zjištěna rozhodčím a musí být uvedena a potvrzena v pracovní knížce psa. Pro psy kohoutkové výšky 35 cm mohou být (ale nemusí) povoleny následující nepatrné úlevy v dovednosti:

 • Vodorovný žebřík:
 • šíře cca 0,30m, vzdálenost příček: 0,20m
 • Skok daleký:
 • šíře 1,50 m, výška 0,15 m, hloubka 0,50 m
 • Tunel:
 • obvod pro plazení cca 30cm v průměru, délka 3m s lomem
 • Ovladatelnost na vzdálenost:
 • vzdálenost mezi třemi body 20 m

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.