Seznam článků

SESTAVA ZKOUŠEK

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek:

Zkouška způsobilosti záchranného psa RH-E

Zkouška záchranného psa stopaře A RH-F A

Zkouška záchranného psa stopaře B RH-F B

Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání ARH-FL A

Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání B RH-FL B

Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách A RH-T A

Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách B RH-T B

Zkouška záchranného psa lavináře A RH-L A

Zkouška záchranného psa lavináře B RH-L B

Zkouška záchranného psa lavináře C RH-L C

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledáváni A RH-W A

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledáváni B RH-W B

Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledáváni C RH-W C

Každý psovod má možnost zahájit zkouškovou činnost se psem zkouškou způsobilosti záchranného psa (RH-E) nebo některou ze zkoušek stupně A.

V České republice je povinen každý psovod začínat vstup do zkušebního řádu zkouškou způsobilosti záchranného psa (RH-E). Úspěšně vykonaná zkouška příslušné kategorie ve stupni A opravňuje k účasti na zkoušce vyššího stupně téže kategorie.


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Základní údaje

Zkoušky záchranných psů mají kvalifikovat jednotlivé psy z hlediska účelu jejich použití. Vykonaná zkouška je dokladem úspěšnéhovýcviku záchranného psa v dané třídě. Je podkladem pro praktické využití v příslušných organizacích.

Způsobilost pro nasazení je těmito organizacemi stanovena a přiznávána. Tímto lze vázat další podmínky, např. doplňující znalosti psovoda, kurzy ovládání vysílaček, kurzy horolezectví, věkový limit pro psovoda i psa, kondiční zkoušky, předpisy o výstroji, kurzy první pomoci, opakování zkoušek, atd..

Zkoušky záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Pokud nemůže být zaručena bezpečnost osob a zvířat, musí být konání zkoušek odloženo.

Ke zkouškám záchranných psů mohou nastoupit psi bez ohledu na velikost, plemeno nebo průkaz původu.

Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedněch zkoušek.

Pes se může zúčastnit dalšího stupně daného druhu zkoušky ihned po úspěšném splnění stupně A s přihlédnutím k věku psa. Totéž platí logicky také pro stupeň B a C daného druhu zkoušky.

Jeden psovod se může zúčastnit zkoušky s více psy. Jeden pes nemůže být v průběhu zkoušky veden více psovody.

Hlášení rozhodčímu při zahájení i ukončení zkoušky se provádí se psem na vodítku. Povolena je pouze vodící šňůra a volný řetízkový obojek.

Všechny cviky začínají a končí základním postojem.

Při zkoušce se musí používat krátké zvukové povely. Ve spojení se zvukovým povelem lze oslovit psa jménem. Tato kombinace platí jako jeden zvukový povel.

Definice nálezky: Po vyhledání osoby přináší pes nálezku ke psovodovi. Po odebrání nálezky a vybídnutí psovodem vede pes psovoda samostatné přímou cestou k ukryté osobě. Pes musí být stále v kontaktu se psovodem.

Háravé feny se mohou zúčastnit všech zkoušek, ale musí se držet odděleně od ostatních účastníků zkoušek a přezkušují se jako poslední na závěr akce.

Pes, který neuspěl při zkoušce, může tento druh zkoušky opakovat v časovém odstupu minimálně 6 dnů.

Nemocní psi se ke zkouškám nepřipouštějí a nesmějí se přivádět do prostoru zkoušek.

Rozhodčí je oprávněn ukončit práci psa, pokud je zřejmé, že je pes mimo vliv svého psovoda, je zřetelná jeho nedostatečná příprava nebo je zřejmé, že vzhledem k nedostatečné připravenosti není pes schopen požadované výkony příslušného oddílu předvést.

Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem záporně ovlivňuje hodnocení. Poranění ukryté osoby psem ale znamená diskvalifikaci. Nesportovní chování psovoda opravňuje rozhodčího k jeho okamžité diskvalifikaci.

Pořádání zkoušek

Právo na pořádání zkoušek uděluje příslušná vrcholová národní organizace pořadatele (FCI neb IRO). Výsledky zkoušek si vzájemně uznávají všechny národní organizace FCI a IRO. Zkoušky se mohou konat za účasti minimálně čtyř psovodů.

Organizace zkoušek

Vedoucí zkoušek je zodpovědný za organizační část zkoušek. Zařizuje a kontroluje všechny práce, které jsou potřebné k přípravě a provádění zkoušek.

Povinné ručení

Za případné úrazy v průběhu celé zkoušky ručí psovod za sebe i svého psa. Majitel psa zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem. Z tohoto důvodu musí být, jako držitel psa, proti těmto následkům pojištěn. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem, psovod plní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

Potvrzení o úředně nařízeném očkování (očkovací průkaz) je nutno před zahájením zkoušky na požádání předložit příslušnému rozhodčímu, případně vedoucímu zkoušek.


Věková hranice

Pes musí v den zkoušek splňovat požadovanou nejnižší věkovou hranici.

Zkouška RH-E   14 měsíců
Zkouška A   18 měsíců
Zkouška B   19 měsíců
Zkouška C   20 měsíců

Posouzení povahy psa

Rozhodčí pozoruje chování psa před začátkem a v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí je povinen při zjevných povahových nedostatcích vyloučit psa ze zkoušky a učinit o tom záznam v pracovní knížce.

Posouzení povahy zahrnuje:

 • jistotu a chování psa k cizím osobám
 • jistotu a chování psa při působení rušivých vlivů
 • možnost zatížení i při těžkých podmínkách, jako dlouhodobé práce, při nasazení více psů současně, při velkém teplu či zimě, při působení prachu a kouře, při silném čichovém zatížení a pod.
 • určení dalších povahových nedostatků, jako bázlivost při střelbě, slabost nervů a s ní spojená útočnost, přehnaná ostrost, celková bázlivost a podobné další jevy.

Povinnosti účastníků zkoušek

Psovod je povinen přihlásit se ke zkoušce včas. Pokud se z určitých důvodů nemůže dostavit, musí toto neprodleně oznámit vedoucímu zkoušek. Každý psovod nastupující ke zkoušce se musí dostavit s příslušnou výstrojí a oblečením odpovídajícím danému druhu zkoušky. Psovod je povinen uposlechnout pokynů rozhodčího a vedoucího zkoušek. Každý psovod je povinen dokončit všechny části zkoušky i když v jedné části nedosáhl minimálního počtu bodů. Zkouška je ukončena vyhlášením výsledků a s tím spojeným předáním pracovní knížky. Předčasné ukončení zkoušky se zaznamenává s uvedením důvodu do pracovní knížky.

Pracovní knížka

Pracovní knížka vydaná příslušnou národní organizací je povinná pro každého účastníka zkoušek a její vydání musí být uvedeno v průkazu původu psa, případně u psů bez průkazu původu musí být registrována příslušnou národní organizací FCI nebo IRO. Před zahájením zkoušky musí být předána vedoucímu zkoušek. Výsledky zkoušek zapisuje vedoucí zkoušek, rozhodčí je kontroluje a podepisuje.

Hodnocení

Předvedené výkony se hodnotí známkami a body. Body patřící ke známce musí přesně odpovídat provedení cviku. Při rovnosti bodů platí následují pořadí: 1. pachové práce, 2. poslušnost, 3. dovednost.

Při celkovém hodnocení se udělují jen celé body. Neznamená to však, že by se při jednotlivých cvicích neudělovaly dílčí body. Při konečném hodnocení dané části zkoušky se dílčí body zaokrouhluji směrem nahoru nebo dolů podle celkového dojmu.

Vyhodnocení

Zkoušky platí za „splněné", pokud pes v každé části zkoušky dosáhl minimálně 70% možných bodů.

Posudkové listy a formuláře

Platí národní ustanovení k prokazování, případně k dokumentaci výsledku zkoušky.

Rozhodčí

Zkoušky mohou posuzovat jen kvalifikovaní a svou národní organizací FCI nebo IRO ustanovení rozhodčí. Jeden rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvýše 36 jednotlivých disciplin (oddílů). • Dále platí veškerá ustanovení řádu pro rozhodčí příslušné střešní organizace pořadatele.

Hodnota disciplín posuzovaných v jeden den:

                                                            
RH-E   2 oddíly
Poslušnost, všechny druhy   1 oddíl
Dovednost, všechny druhy   1 oddíl
RH-F pachová práce   1 oddíl
RH-FL pachová práce   1 oddíl
RH-T pachová práce   1 oddíl
RH-L pachová práce   1 oddíl
RH-W A práce ve vodě   1 oddíl
RH-W B práce ve vodě   2 oddíly
RH-W C práce ve vodě   4 oddíly

Rozhodnutí rozhodčího je vždy konečné.

DODATEK

Výjimky pro malé psy do 35cm kohoutkové výšky:

Kohoutková výška musí být zjištěna rozhodčím a musí být uvedena a potvrzena v pracovní knížce psa. Pro psy kohoutkové výšky 35 cm mohou být (ale nemusí) povoleny následující nepatrné úlevy v dovednosti:

 • Vodorovný žebřík:
 • šíře cca 0,30m, vzdálenost příček: 0,20m
 • Skok daleký:
 • šíře 1,50 m, výška 0,15 m, hloubka 0,50 m
 • Tunel:
 • obvod pro plazení cca 30cm v průměru, délka 3m s lomem
 • Ovladatelnost na vzdálenost:
 • vzdálenost mezi třemi body 20 m


Bodová tabulka

Body výborně velmi dobře dobře uspokojivě chybně nedostatečně
2 body 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5-0
3 body 3,0 3,0 2,5 2,5-2,0 1,5 1,0-0
5 bodů 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0-2,0 1,5-0
7 bodů 7,0 6,5 6,0 5,5-5,0 4,5-2,5 2,0-0
8 bodů 8,0 7,5 7,0-6,5 6,0 5,5-3,0 2,5-0
10 bodů 10,0 9,5-9,0 8,5-8,0 7,5-7,0 6,5-4,0 3,5-0
15 bodů 15,0-14,5 14,0-13,5 13,0-12,0 11,5-10,5 10,0-5,5 5,0-0
20 bodů 20,0-19,5 19,0-18,0 17,5-16,0 15,5-14,0 13,5-7,5 7,0-0
25 bodů 25,0-24,0 23,5-22,5 22,0-20,0 19,5-17,5 17,0-9,0 8,5-0
30 bodů 30,0-29,0 28,5-27,0 26,5-24,0 23,5-21,0 20,5-11,0 10,5-0
35 bodů 35,0-34,0 33,5-31,5 31,0-28,0 27,5-24,5 24,0-13,0 12,5-0
40 bodů 40,0-38,5 38,0-36,0 35,5-32,0 31,5-28,0 27,5-14,5 14,0-0
50 bodů 50,0-48,0 47,5-45,0 44,5-40,0 39,5-35,0 34,5-18,0 17,5-0
60 bodů 60,0-58,0 57,5-54,0 53,5-48,00 47,5-42,0 41,5-21,5 21,00-0
70 bodů 70,0-67,5 67,0-63,0 62,5-56,0 55,5-49,0 48,5-25,0 24,5-0
80 bodů 80,0-77,0 76,5-72,0 71,5-64,0 63,5-56,0 55,5-21,5 21,0-0
90 bodů 90,0-86,5 86,0-81,0 80,5-72,0 71,5-63,0 62,5-32,0 31,5-0
100 bodů 100,0-96,0 95,5-90,0 89,5-80,0 79,5-70,0 69,5-36,0 35,5-0
120 bodů 120-114,5 114-108 107,5-96 95,5-84 83,5-42,5 42-0
200 bodů 200-191 190-180 179-160 159-140 139-70 69-0
300 bodů 300-286 285-270 269-240 239-210 209-110 109-0
procenta více než 95% 95-90% 89-80% 79-70% 69-36% 35-0%

RH-E

ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI ZÁCHRANNÉHO PSA

Dělí se na:

pachovou práci (možnost výběru ze 3 variant)   100 bodů
poslušnost a dovednost   100 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   200 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA VYHLEDÁNÍ STOPY

Nejvyšší počet bodů   100 bodů
Cvik označení   20 bodů
Sledování stopy   50 bodů
Předměty 3 x 10 bodů   30 bodů

Doba vypracování: 15 minut, vlastní stopa cca 600 kroků, 30 minut stará, 2 lomy přizpůsobené terénu, 3 předměty psovoda do velikosti boty, stopovací šňůra 10 metrů nebo stopa na volno, začátek stopy je označen.

Všeobecná ustanovení

Psovod smí používat jen předměty s dostatečným množstvím pachu, které nepřekračují udanou velikost a barvou se podstatné neliší od terénu. První předmět je na prvním úseku, druhý na druhém úseku a třetí na konci stopy. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládání předmětů. Psovod (kladeč) nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Vzdálí-li se psovod od stopy více než 10 metrů, je práce psa rozhodčím ukončena. V těžkém terénu může rozhodčí povolit i větší vzdálenost. V každém případě ukončení následuje, získá-li rozhodčí přesvědčení, že pes není schopen samostatně na stopě pokračovat.

Zvukový povel

Zvukový povel pro „stopování". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostné chválení i další zvukové povely pro stopování jsou rovněž povoleny.

Cvik označení

Cvik označení se provádí mimo prostor určený ke stopování. Osoba, na kterou se označení provádí, se musí dostat na místo označení tak, aby ji pes neviděl. Na pokyn rozhodčího si psovod připraví psa k označení a vyšle jej jediným zvukovým a pokynovým povelem k osobě, která sedí nebo leží viditelně ve vzdálenosti 30 metrů. Pes musí osobu zřetelně a bez pomoci psovoda označit. Psovod hlásí označení. Podle způsobu označení - buď jde psovod na pokyn rozhodčího k osobě, nebo je psem k této osobě doveden. Psovod odloží psa 3 metry vedle místa nalezené osoby a sám jde přímo k osobě. Pes se musí chovat klidně. Na pokyn rozhodčího si psovod dojde pro svého psa a odhlásí se u rozhodčího. Pokud je způsob označení ovlivňován psovodem nebo ukrytou osobou, je cvik hodnocen O body.

Práce na stopě

Na pokyn podává psovod se svým psem hlášení rozhodčímu. Před vypracováním, při uvádění a během celé stopy nesmí být pes ovlivňován. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10 metrů i při sledování stopy na volno. Nalezne-li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned a přesvědčivě zvednout nebo označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodovi. Pokračovat s předmětem na stopě nebo si s ním lehnout je chybné. Označování předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo vestoje (také střídavě). Označil-li pes předmět, jde psovod k němu a zvednutím nalezeného předmětu do výšky oznamuje, že jej pes našel. Pak pokračuje se svým psem ve vypracováni stopy. Po ukončení práce na stopě musí nalezené předměty předat rozhodčímu. Po skončení stopy se psovod se svým psem odhlásí rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

ODDÍL A - PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA PLOŠNÉHO VYHLEDÁNÍ

Nejvyšší počet bodů   100 bodů
Pracovní provedení   30 bodů
Označení osoby   70 bodů

Doba vypracování: max. 10 minut pro vyhledání, plocha terénu: 5000 m 2, otevřený a nepřehledný terén, 1 osoba.

Všeobecná ustanovení

Před začátkem vyhledávání sdělí psovod rozhodčímu způsob označení: zda pes vyštěkává, nalezení označí přinesenou nálezkou nebo označuje vystavováním. Při vystavování běhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou, a tím vede psovoda k ukryté osobě. Pes připravený pro vyhledáváni může mít dečku a obojek. Psovodovi je dovoleno, aby si trasu postupu určil sám.

Pracovní provedení a označení jedné osoby

Před zahájením práce ukáže rozhodčí ukrývané osobě, kam se má odebrat. Psovi může být umožněn zrakový i dotykový kontakt.

Psovod s připraveným psem pro vyhledávání se hlásí rozhodčímu. Ten mu sdělí jeho úkol. Pak vybídne ukrývanou osobu, aby se odebrala do stanoveného úkrytu. Psovod se psem může sledovat vzdalování se ukrývané osoby a může psa hlasem povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího začíná vyhledávání. Psovod uvede psa na místo, které si sám zvolí. Na pokyn psovoda má pes prostor prohledávat. V prvé řadě musí být přezkoušeno pracovní úsilí a poslušnost psa. Psovod může opustit své místo až po nařízení rozhodčím. Pes musí nalezenou osobu zřetelné označit. Psovod hlásí rozhodčímu provedené označení a až na jeho pokyn může jít za psem. Při vyštěkávání musí zůstat pes u ukryté osoby v okruhu max. 2 metry až do příchodu psovoda. Nutno vzít v úvahu povahu terénu. Při označení nálezkou nebo při vystavení musí pes psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě. Je-li způsob označení psovodem či ukrytou osobou vyvolán, je osoba hodnocena O body. Při označování ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či ukryté osoby zakázána. Práce je ukončena rozhodčím.

Hodnocení
1. chybné označení:   -20 bodů
2. chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

ODDÍL A - PACHOVÁ PRÁCE: VARIANTA VYHLEDÁNÍ V SUTINÁCH

Nejvyšší počet bodů   100 bodů
Pracovní provedení   30 bodů
Označení osoby   70 bodů

Doba vypracování: max. 5 minut pro vyhledání, plocha terénu: 400 až 600 m 2 v rovině, 1 osoba.

Všeobecná ustanovení

Osoba musí zaujmout svou polohu 10min. před uvedením psa. Psovi může být umožněn zrakový i dotykový kontakt. Využité úkryty mohou být kdykoliv použity znovu. Jestliže úkryty byly využity předcházejícím psem, musí zůstat otevřeny. Před začátkem vyhledávání sdělí psovod rozhodčímu způsob označení: zda pes vyštěkává, nalezení označí přinesenou nálezkou nebo označuje vystavováním. Při vystavování běhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím vede psovoda k ukryté osobě. Pes připravený pro vyhledávání může mít dečku a obojek. Psovod může následovat psa v troskách až na pokyn rozhodčího.

Pracovní provedení a označení jedné osoby

Psovod se psem čeká mimo dohled až bude přivolán. S připraveným psem pro vyhledávání se hlásí rozhodčímu. Ten mu sdělí jeho úkol. Psovod uvede psa na místo, které si sám zvolí, nikoliv však na straně, kterou odešla ukrývaná osoba do prostoru. Nutno sledovat. Na pokyn psovoda má pes prostor prohledávat. Musí být přezkoušeno pracovní úsilí a ovladatelnost psa. Pes musí nalezenou osobu zřetelné označit. Psovod hlásí rozhodčímu provedené označení a až na jeho pokyn může jit za psem. Při vyštěkání se pes nesmí vzdálit od místa označeni vícee než dva metry. Psovod musí jednoznačné rozpoznat, kde se pro psa nachází místo průniku pachu nebo navětření. Nutno vzít v úvahu povahu terénu. Při označení nálezkou nebo při vystavení musí pes psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě. Je-li způsob označení psovodem či ukrytou osobou vyvolán, je osoba hodnocena O body. Při označováni ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či ukryté osoby zakázána.

Hodnocení
1. chybné označení:   -20 bodů
2. chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

ODDÍL B - POSLUŠNOST A DOVEDNOST

Nejvyšší počet bodů     100 bodů
Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku   10 bodů
Cvik 2: Ovladatelnost bez vodítka   15 bodů
Cvik 3: Chůze po nepříjemném materiálu   10 bodů
Cvik 4: Volno s přivoláním   10 bodů
Cvik 5: Průchod skupinou osob   10 bodů
Cvik 6: Překonání 3 různých překážek   15 bodů
Cvik 7: Překonání dřevěné kladiny   10 bodů
Cvik 8: Nesení psa a jeho předání   10 bodů
Cvik 9: Odložení při vzdálení se psovoda   10 bodů

Všeobecná ustanovení

Pokyn k zahájení nebo provedení cviku vydává rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Pes vykonává cviky radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda.

Prováděcí ustanovení

 • Ovladatelnost na vodítku 10 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Psovod se svým psem na vodítku jde k rozhodčímu,psa posadí a představí se. Vodítko je drženo v levé ruce, volně prověšené. Na zvukový povel k „chůzi" musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí dvakrát. Při posledním zastaveni se odepíná vodítko.

 • Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel je dovolen při každém vykročení. Na zvukový povel k „chůzi" musí pes ze základního postoje pozorně, radostně a přímo psovoda následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda, na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Provádí se krokem jeden obrat vlevo, jeden vpravo a jeden čelem vzad. Zastavování se provádí jednou. V průběhu ovladatelnosti bez vodítka, k odvráceni pozornosti psa, se dvakrát vystřeli (ráže 6-9 mm) a použije se hluk motoru. Pes se musí chovat lhostejně. Projeví-li se pes při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud pes projeví útočnost, je to podmínečně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

 • Chůze po nepříjemném materiálu 10 bodů

  Překážka: Na ploše 3x3 m jsou na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál. Zvukový povel: k „chůzi". Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel „k chůzi" přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj

 • Volno s přivoláním 10 bodů

  Zvukový povel: pro „volno a přivoláni". Psovod ze základního postoje, aniž by měnil svou pozici, dává svému, psovi na pokyn rozhodčího volno. Jakmile se pes vzdáli od něho nejméně 10 m, přivolá jej na pokyn rozhodčího libovolným zvukovým povelem k sobě.Pes musí rychle a radostně přijít k psovodovi.

 • Průchod skupinou osob 10 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi". Na pokyn rozhodčího prochází psovod s neupoutaným psem skupinou pohybujících se osob, která je tvořena nejméně čtyřmi osobami. Nejméně 1x se psovod ve skupině zastaví.

 • Překážky 15bodů

  Zvukový povel: k „chůzi", ke „skoku“. Pes je odváděn zvukovým povelem k „chůzi" postupně ke třem přirozeným překážkám. Jako překážky může být použito například keře, sudu nebo trámu o výšce nejméně 0,4 m a nejvíce 0,8 m. Na povel ke „skoku" musí pes překážku překonat volným skokem, nebo šplhem. Psovod jde podél překážek současně se psem.

 • Překonání pevné dřevěné kladiny 10 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi". Pes je přiveden k pevné dřevěné kladině s náběhem. Kladina má být asi 4,5m dlouhá, 0,4 m vysoká a nejvíce O 4 m široká. Na zvukový povel k "chůzi" musí pes klidně a jistě přejít po náběhovém prkně a kladině. Psovod jde normálním krokem podél kladiny.

 • Nesení psa a jeho předání 10 bodů

  Zvukový povel: pro „přivolání" a „k zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá, zaujme základní postoj a připne si psa na vodítko. Pokud je druhou osobou psovod, pak musí pes na místě, kde byl postaven, vyčkat až se psovod vzdálí od něho na 10 m. Pak si jej přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani pomocným osobám projevit útočnost.

 • Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

  Zvukový povel: pro „odložení", „posazení". Před zahájením provádění cviků jiným psem, odloží psovod svého psa zvukovým povelem k „odložení" na místo určené rozhodčím, a to bez vodítka, aniž by u něho zanechal jakýkoliv předmět. Psovod odejde od psa nejméně 30 kroků a zůstane stát otočen ke psu. Pes musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovodem klidné ležet po dobu předvedeni cviků 1 až 8 jiným psem. V průběhu cviku 5 jiného psa se zařazuje psovod mezi skupinu osob. Po ukončení cviku 5 jde psovod opět samostatně na své původní místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se po jeho pravé straně. Na další pokyn rozhodčího si na zvukový povel psovoda k „posazení" pes rychle a přímo sedá.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.


POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • stopaře RH-F A a B
 • v plošném vyhledávání RH-FL A a B
 • ve vyhledávání v sutinách RH-T A a B

ODDÍL B - POSLUŠNOST

Nejvyšší počet bodů     50 bodů
Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka   10 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě   5 bodů
Cvik 3: Odložení vleže s přivoláním   5 bodů
Cvik 4: Odložení ve stoje s přivoláním   5 bodů
Cvik 5: Aport volný   5 bodů
Cvik 6: Plazení psa   5 bodů
Cvik 7: Vysílání s odložením   5 bodů
Cvik 8: Odložení při vzdálení se psovoda   10 bodů

Všeobecná ustanovení

Záleží na úvaze rozhodčího, provede-li poslušnost jako skupinovou práci (max. 3 psi). Nahlášení a odhlášení rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový povel.

Pes má cviky předvádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžně s kolenem psovoda. Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Vše ostatní jako obraty, zastavení, změna rytmu chůze atd. se provádí bez pokynu rozhodčího. Je ale povoleno psovodovi, aby si tyto pokyny od rozhodčího vyžádal. Nákres provádění poslušnosti bez vodítka (viz příloha) nutno dodržet.

Skupina musí sestávat nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, jedna osoba ve skupině vede na vodítku svého psa. Při přivolání psa zepředu k noze, může pes zaujmout polohu vsedě přímo, nebo těsně psovoda oběhnout.

Bezprostředně před zahájením práce je losem určeno pořadí cviků 1-6 a v tomto pořadí jsou skupinou prováděny.

Použití hluku motoru je možné v průběhu celého cviku, dva výstřely (ráže 6-9 mm) je možno využít v průběhu jakéhokoliv cviku mimo vysílání s odložením. Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

Prováděcí ustanovení

 • Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel psovoda je povolen při vykročení a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k „chůzi" svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-15 krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. V normálním kroku se provádí nejméně po jednom obratu vlevo, vpravo a čelem vzad. V normální chůzi se provede dvakrát zastavení. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou osob a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Osoby ve skupině se pohybují.

 • Odložení vsedě 5 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi", k „sednutí". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích musí pes na zvukový povel k „sednutí" nebo posunkový povel rychle usednout, aniž by psovod změnil svůj rytmus chůze nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psu a zaujme základní postoj.

 • Odloženi vleže s přivoláním 5 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi", k „postavení", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát a otočí se ke psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke psovodu radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 • Odložení vestoje s přivoláním 5 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi", k „postavení", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát a otočí se ke psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke psovodu radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 • Aport volný 5 bodů

  Zvukový povel: k „přinesení", k „puštění", k „zaujetí základního postoje". Psovod stojí v základním postoji, odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel „přines" může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes, který sedí volný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel k „přinesení", nebo na jeden pokynový povel, rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud po krátké přestávce mu jej psovod zvukovým povelem k „puštění" neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pes základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

 • Plazení psa 5 bodů

  Po jednom zvukovém povelu k „odložení", k „zaujetí základního postoje" a po více zvukových povelech pro „plazení" v průběhu plazení. Psovod v základním postoji zvukovým nebo pokynovým povelem k „odložení" psa položí. Pes si ihned lehá. Na pokyn rozhodčího nechá psovod svého psa plazit do vzdálenosti 10 m. V průběhu plazení je dovoleno více zvukových či pokynových povelů. Chybné je se psa dotýkat. Psovod může bočně psa doprovázet krokem nebo se s ním plazit. Na pokyn rozhodčího zaujímá psovod se psem základní postoj.

 • Vysílání s odložením 5 bodů

  Zvukový povel: pro „vyslání", „lehnutí", „sednutí". Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10-15 krocích dává psovi zvukový povel pro „vyslání" a sám zůstává stát. Současně jedno zdvižení paže je povoleno. Pes se musí rychle vzdálit asi 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel musí ihned ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se k jeho pravé straně a dává mu zvukový povel k „sednutí" nebo pokynový povel k zaujetí základního postoje.

 • Odložení při vzdáleni se psovoda 10 bodů

  Zvukový povel: pro „ulehnutí", „sednutí". Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým nebo pokynovým povelem na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstává klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1-6 jiným psem. V průběhu prováděného cviku 1 jiným psem odchází psovod do skupiny. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní určené místo. Na pokyn rozhodčího odchází psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda rychle a přímo posadit.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.


POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • v lavinových pracích RH-L A, B a C
 • ve vodním vyhledávání RH-W A, B a C

ODDÍL B - POSLUŠNOST

Nejvyšší počet bodů     50 bodů
Cvik 1: Ovladatelnost bez vodítka   15 bodů
Cvik 2: Odložení vsedě   5 bodů
Cvik 3: Odložení vleže s přivoláním   5 bodů
Cvik 4: Odložení ve stoje s přivoláním   5 bodů
Cvik 5: Aport volný   5 bodů
Cvik 6: Vysílání s odložením   5 bodů
Cvik 7: Odložení při vzdálení se psovoda   10 bodů

Všeobecná ustanovení

Záleží na úvaze rozhodčího, provede-li poslušnost jako skupinovou práci (max. 3 psi). Nahlášení a odhlášeni rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový povel.

Pes má cviky předvádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžně s kolenem psovoda. Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Vše ostatní jako obraty, zastavení, změna rytmu chůze atd. se provádí bez pokynu rozhodčího. Je ale povoleno psovodovi, aby si tyto pokyny od rozhodčího vyžádal. Nákres provádění poslušnosti bez vodítka (viz příloha) nutno dodržet.

Skupina musí sestávat nejméně ze čtyř osob včetně druhého psovoda, jedna osoba ve skupině vede na vodítku svého psa. Při přivolání psa zepředu k noze, může pes zaujmout polohu vsedě přímo, nebo těsně psovoda oběhnout.

Bezprostředně před zahájením práce je losem určeno pořadí cviků 1-6 a v tomto pořadí jsou skupinou prováděny.

Použití hluku motoru je možné v průběhu celého cviku, dva výstřely (ráže 6-9 mm) je možno využít v průběhu jakéhokoliv cviku mimo vysílání s odložením. Pes musí zůstat lhostejný. Projeví-li při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud je na střelbu útočný, je to podmíněné chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

Prováděcí ustanovení

 • Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi". Zvukový povel psovoda je povolen při vykročeni a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k „chůzi" svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování, vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad a dalších 10-15 krocích předvede poklus a pomalou chůzi (vždy nejméně 10 kroků). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. V normálním kroku se provádí nejméně po jednom obratu vlevo, vpravo a čelem vzad. V normální chůzi se provede dvakrát zastavení. Ke konci cviku, na pokyn rozhodčího, prochází psovod se psem skupinou osob a nejméně jedenkrát se zde zastaví. Osoby ve skupině se pohybují.

 • Odložení vsedě 5 bodů

  Zvukový povel k „chůzi", k „sednutí". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích musí pes na zvukový povel k „sednutí", nebo posunkový povel, rychle usednout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psu a zaujme základní postoj.

 • Odložení vleže s přivoláním 5 bodů

  Zvukový povel: k „chůzi", k „lehnutí", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 - 15 krocích pes musí na zvukový nebo posunkový povel ihned ulehnout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát, otočí se ke svému psu, který klidně leží. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 • Odložení vestoje s přivoláním 5 bodů

  Zvukový povel k „chůzi", k „postavení", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10 - 15 krocích pes musí na zvukový, nebo posunkový povel ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího si psovod přivolá psa zvukovým nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodu radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

 • Aport volný 5 bodů

  Zvukový povel: k „přinesení", k „puštění", k „zaujetí základního postoje". Psovod stojí v základním postoji, odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel „přines" může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes, který sedí volný vedle svého psovoda, má najeden zvukový povel „přines", nebo na jeden pokynový povel, rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud po krátké přestávce mu jej psovod zvukovým povelem k „puštění" neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak pes základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

 • Vysílání s odložením 5 bodů

  Zvukový povel: pro „vysílání", „lehnutí", „sednutí". Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10 - 15 krocích dává psovi zvukový povel „vpřed" a sám zůstává stát. Současně jedno zdvižení paže je povoleno. Pes se musí rychle vzdálit asi 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel musí ihned ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se k jeho pravé straně a dává mu zvukový povel k „sednutí", nebo pokynový povel k zaujetí základního postoje.

 • Odložení při vzdálení se psovoda 10 bodů

  Zvukový povel: pro „lehnutí", „sednutí". Před zahájením cviků poslušnosti dalšího psa odloží psovod svého psa zvukovým nebo pokynový povelem na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstává klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1-6 jiným psem. V průběhu prováděného cviku 1 jiným psem, odchází psovod do skupiny. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní jemu určené místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda rychle a přímo posadit.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.


DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • stopaře RH-F A a B
 • v plošném vyhledávání RH-FL A a B
 • ve vyhledávání v sutinách RH-T A a B

ODDÍL C - DOVEDNOST

Nejvyšší počet bodů     50 bodů
Cvik 1: Pohyblivá kladina na sudech   5 bodů
Cvik 2: Houpačka   5 bodů
Cvik 3: Vodorovný žebřík   10 bodů
Cvik 4: Skok daleký   5 bodů
Cvik 5: Tunel   5 bodů
Cvik 6: Chůze po nepříjemném materiálu   5 bodů
Cvik 7: Ovladatelnost na vzdálenost   10 bodů
Cvik 8: Nesení psa a jeho předání   5 bodů

Všeobecná ustanovení

Nahlášení a odhlášení se rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový nebo pokynový povel. Každý cvik začíná a končí základním postojem.

Je na psovodovi, kterou polohu zvolí pro svého psa (sedni, lehni, stůj) na nebo po překážce, pokud je zaujetí polohy vyžadováno. Veškeré překážky nutno udržovat ve stavu, který nepřivodí psu žádná zranění.

Schéma které nařizuje uspořádání bodů při ovladatelnosti na vzdálenost (viz. příloha) je nutno dodržovat.

Prováděcí ustanovení

 • Pohyblivá kladina na sudech 5 bodů

  Překážka: 2 stejně velké sudy o průměru asi 0,40m, prkno dlouhé asi 4 m, široké asi 0,30 m. Po jednom zvukovém povelu pro „naskočení", „zastavení", „pokračování v chůzi", „zaujetí základního postoje". Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel musí pes vyskočit na kladinu a v její první polovině se zastavit na zvukový povel psovoda. Může stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, dává mu povel k „pokračování" a jde se psem dále až na konec překážky, kde ji pes opustí. Na zvukový povel „k noze" a nebo pokynový povel zaujme pes základní postoj. Pes musí přejít celou délku prkna, aniž by projevil bázlivost, nebo z něj seskočil.

 • Houpačka 5 bodů

  Překážka: prkno dlouhé asi 4m, široké asi 0,30 m, uprostřed sklopný bod ve výšce asi 0,40 - 0,50 m.

  Jedním zvukovým povelem: pro „naskočení", „pokračování v chůzi", „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel, pes musí dojít až ke sklopnému bodu překážky, prkno sklopí a sám se zastaví. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, dává mu povel k „pokračování v chůzi" a jde s ním dále až na konec překážky, kde ji pes opustí. Psovod může jít podél překážky až tehdy, kdy se prkno překlopí, nesmí však psu pomáhat. Nesmí se psa nebo překážky dotknout. Na konci překážky usměrní svého psa zvukovým nebo pokynový povelem, do základního postoje. Pes musí překonat celou překážku, aniž by projevil bázlivost, nebo z ní seskočil.

 • Vodorovný žebřík 10 bodů

  Překážka: dřevěný žebřík na dvou asi 0,50m vysokých podpěrách, délka asi 4m, šířka asi 0,50 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 5cm, s náběhem.

  Po jednom zvukovém povelu k „chůzi po žebříku", k „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel pes překoná přes náběh žebřík až k poslední z příček na protější straně. Zde psovod snese psa z překážky a zvukovým nebo pokynovým povelem si jej usměrní do základního postoje. Pes smí použít příček a nikoliv postranic žebříku. Psovod smí jít podél překážky, aniž by se dotýkal psa nebo překážky.

 • Skok daleký 5 bodů

  Překážka: vodní příkop, zátaras atd.. Šířka 1,50m, výška 0,30m, hloubka 1 m, (délka)

  Po jednom zvukovém povelu: ke „skoku", k „zastaveni", k „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přímé vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel, má pes překážku přeskočit. Po přeskoku zůstává pes na zvukový povel k „zastavení" stát. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a na zvukový nebo na pokynový povel zaujme s nim základní postoj.

 • Tunel 5 bodů

  Překážka: tunel s otvorem pro plazení asi 0,50 m v průměru, asi 3m dlouhý.

  Po jednom zvukovém povelu: k „plazení", „zastavení", „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel a jeden pokynový povel, pes má překážkou proplazit. Jakmile pes opustí překážku, má se na zvukový a jeden pokynový povel zastavit. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psu a na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá s nim základní postoj.

 • Chůze po nepříjemném materiálu 5 bodů

  Překážka: Na ploše 3x3 m je rozložen nepříjemný materiál. (Příkl.: na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál). Zvukový povel: „k chůzi". Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel „k chůzi" přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj zvukovým nebo pokynovým povelem.

 • Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

  Pomůcky: jedno štítkem označené místo ( kužel ) a 3 zjevné body od sebe vzdálené asi 40 m - palety, sudy nebo podobné, vysoké nejvíce 0,6 m.

  Po jednom zvukovém povelu: k „vyběhnutí", „zastavení", „vyběhnuti k bodům", „naskočení", „přivolání", „zaujetí základního postoje". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k místu označenému štítkem do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes tuto vzdálenost dosáhne, obdrží zvukový nebo pokynový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým a pokynovým povelem k prvému určenému bodu. Na zvukový a na pokynový povel má pes na něj vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Z třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá pes základní postoj.

 • Nesení psa a jeho předáni 5 bodů

  Po jednom zvukovém povelu k „přivolání", „zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pokud je psovod osobou, která převezme psa, musí pes po postavení na zem posečkat, až se psovod asi 10 m vzdálí. Pak si jej přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani k pomocným osobám projevit útočnost.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • v lavinových pracích RH-L A, B a C

ODDÍL C - DOVEDNOST

Nejvyšší počet bodů     50 bodů
Cvik 1: Chůze ve stopě   15 bodů
Cvik 2: Jízda v dopravním prostředku   15 bodů
Cvik 3: Ovladatelnost na vzdálenost   10 bodů
Cvik 4: Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání   10 bodů

Všeobecná ustanovení

Nahlášení a odhlášení se rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový nebo pokynový povel. Každý cvik začíná a končí základním postojem.

Schéma které nařizuje uspořádáni bodů při ovladatelnosti na vzdálenost (viz. příloha) je nutno dodržovat.

Psovod při cviku „chůze po stope" se může při stupni A pohybovat na lyžích nebo bez nich, při stupni B a C pouze na lyžích.

Prováděcí ustanovení

 • Chůze ve stopě 5 bodů

  Jeden zvukový povel: pro „chůzi ve stopě". Psovod s volným psem u nohy zaujme základní postoj. Ze základního postoje vychází psovod se psem po určené trase, která je asi 500 m dlouhá. Na začátku cviku dává psovod svému psu zvukový a pokynový povel a může jej vícekrát za pochodu opakovat. Pes se musí ihned ze základního postoje zařadit za psovoda a jít v jeho stopě, aniž by ho omezoval či brzdil. Nejlepší odstup psa za psovodem je asi 1 - 1,5 m.

 • Jízda v dopravním 15 bodů

  Prostředek: sněhová rolba, sedačková lanovka, vrtulník atd. Jeden zvukový povel: při "nastoupení", „vystoupení", „zaujetí základního postoje". Psovod se psem zaujmou v přiměřené vzdálenosti od daného dopravního prostředku základní postoj. Všechny obvyklé dopravní prostředky lze využít se zřetelem na bezpečnostní opatření. Pes je vyzdvihnut na dopravní prostředek který je v klidu. Po jízdě, případně letu, vystoupí psovod se psem, sundá jej na zem mimo dopravní prostředek a na zvukový nebo pokynový povel s ním zaujímá základní postoj.

 • Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

  Pomůcky: jedno štítkem označené místo (kužel) a 3 zjevné značené body od sebe vzdálené asi 40 m.

  Po jednom zvukovém povelu k: „vyběhnuti", „zastavení", „vyběhnutí k bodům", „přivoláni", „zaujetí základního postoje". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k místu označenému štítkem do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes tuto vzdálenost dosáhne, obdrží zvukový nebo pokynový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým a pokynovým povelem k prvému určenému bodu. Na zvukový a na pokynový povel, má pes zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k dalšímu bodu u kterého má pes také zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Od třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá pes základní postoj.

 • Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopeni a předání 10 bodů

  Po jednom zvukovém povelu k: „zastavení", „čekání", „zaujetí základního postoje". Pes upoutaný na vodítku zaujme na zvukový nebo pokynový povel polohu ve stoje, ve které v klidu zůstane. Pak je pes svým psovodem, nebo pomocníkem, vyzdvihnut ze země a postaven na plošinu, která je ve výšce asi 1 m. Na plošině je převzat dalším pomocníkem, nebo psovodem, který se s ním 3x otočí kolem své osy a postaví ho na plošinu zpět. Pes nesmi projevit agresivitu ke svému psovodovi, ani pomocníkům. Jakmile stoji pes jistě na plošině, dává mu psovod zvukový nebo pokynový povol k posečkání. Na pokyn rozhodčího si psovod vezme psa do základního postoje.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu který mu oznámí hodnocení.


DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • ve vodním vyhledávání RH-W A, B a C

ODDÍL C - DOVEDNOST

Nejvyšší počet bodů     50 bodů
Cvik 1: Skok do člunu a ze člunu   10 bodů
Cvik 2: Vylezení na surfové prkno   10 bodů
Cvik 3: Jízda na surfovém prkně   10 bodů
Cvik 4: Ovladatelnost na vzdálenost   10 bodů
Cvik 5: Nesení psa a jeho předání   10 bodů

Prováděcí ustanovení

 • Skok do člunu a ze člunu 10 bodů

  Jeden zvukový povel: pro „skok do člunu", „čekání", „přivolání", „zaujetí základního postoje". Ve výchozím místě zaujme psovod se psem základní postoj. Ze základního postoje na zvukový a jeden pokynový povel skočí pes do člunu, který je ve vodě a na zvukový nebo pokynový povel zde v klidu zůstane. Na pokyn rozhodčího je pes zvukovým nebo pokynovým povelem volán ke psovodovi zpět. Pes se posadí těsně před psovoda. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme psovod se psem základní postoj.

 • Vylezení na surfové prkno 10 bodů

  Zvukový povel: k „naskočení", „čekání". Ve výchozím místě zaujme psovod se psem základní postoj. Ze základního postoje na zvukový a jeden pokynový povel nastoupí pes na surfové prkno, které je bez plachet na mělčině. Na zvukový nebo pokynový povel zde pes zůstane. Surfového prkna musí pes dosáhnout bez plavání. Podržením surfového prkna pomáhá psovod svému psovi při nastupování.

 • Jízda na surfovém prkně 10 bodů

  Jeden zvukový povel: k „zůstáni", k „sestoupení". Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surfové prkno s ležícím psem určeným směrem do vzdálenosti asi 20 m. Při postrkování může být použit další povel k „zůstáni" nebo pokynový povel. Pes se musí chovat klidně a zůstat ležet tak dlouho, dokud mu psovod nedá zvukový a jeden pokynový povel k seskočení.

 • Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

  Dvě lodě nebo surfy vzdálené od břehu i mezi sebou 40 m.

  Jeden zvukový povel: k „plavání do směru", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod se svým psem zaujme na břehu základní postoj. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou pozici, vysílá psovod svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k první určené lodi (surfu). Jakmile tento bod pes dosáhne, posílá jej psovod ke druhému. Pořadí bodů ke kterým má pes plavat, určí rozhodčí před zahájením cviku. Od druhého bodu je pes přivolán ke psovodu zpět zvukovým nebo pokynovým povelem, sedá si těsné před něho a na zvukový nebo pokynový povel zaujme psovod se psem základní postoj.

 • Nesení psa a jeho předání 10 bodů

  Jeden zvukový povel: pro „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země, nebo z vyvýšeného stanoviště, 10m jej nese a předá ho psovodovi, nebo jiné osobě. Ta jej rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pokud je psovod osobou která psa přejímá, musí pes po postavení na zem posečkat, až se psovod asi 10 m od něho vzdálí. Pak si jej psovod zavolá a zaujme s ním ihned základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu, jakož i k pomocným osobám projevit útočnost.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.


RH-F A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA STOPAŘE

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Sledování stopy   100 bodů
Předměty 5 x 4 body   20 bodů
Označení osoby   80 bodů

Doba vypracování: 20 minut. Cizí stopa 1 000 kroků dlouhá (délka kroku je 70cm), 90 minut stará, v různorodém terénu, 5 lomů, 5 předmětů denní potřeby do maximální velikosti boty, 1 osoba sedí nebo leží na konci stopy, 10m dlouhé stopovací vodítko nebo práce na volno při zachování odstupu 10 m od psovoda a psa. Výchozí místo na neoznačené čáře 20 m dlouhé.

Všeobecná ustanovení

Ukrývaná osoba je 30 min. před zahájením práce psa na stopě kladečem zavedena na konec stopy. Při vypracování stopy jde kladeč s rozhodčím. Před uvedením psa na stopu psovod oznámí rozhodčímu způsob označování. Smějí se používat pouze předměty, které obsahují dostatečné množství pachu kladeče, nepřesahující povolenou velikost (max. do velikosti boty) a svou barvou se podstatně neliší od terénu. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládání předmětů. Kladeč nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Před zahájením práce na stopě jakož i při uvádění psa i při samotné práci na stopě je nutné se zdržet jakéhokoliv donucování psa.

Pes musí nejpozději do 3 minut po odhlášení (uvedení) zachytit stopu. Je-li tento čas překročen následuje ukončení práce a je zadáno O bodů. Jestliže je způsob označení u předmětů či osoby ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, jsou příslušné předměty či osoba hodnoceny O body. Za chybné označení jsou odebrány 3 body. Rozhodčí ukončí práci psa na stopě, pokud se psovod od stopy vzdálí více než 10 m. V těžkém terénu může rozhodčí povolit větší vzdálenost. V každém případě však následuje ukončení práce psa, když rozhodčí nabude přesvědčení, že pes bez pomoci se vlastní snahou na stopu již nevrátí.

Zvukový povel: pro „hledání". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostná pochvala nebo příležitostný zvukový povel je mimo na lomech a u předmětů povolen.

Prováděcí ustanovení

Na pokyn se psovod se psem připraveným ke stopování hlásí rozhodčímu. Nášlap stopy je na pomyslné trase o délce 20 m a rozhodčí ho zřetelné popíše (není označen). Pak musí pes v průběhu 3 minut začátek stopy vyhledat. Psovod následuje svého psa a dodržuje 10 m i při sledování stopy na volno. Nalezne-li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodu. Pokračovat s předmětem na stopě, nebo si s ním lehnout je chybné. Označování předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo ve stoje (také střídavě). Označí-li pes předmět, jde psovod k němu, zvednutím nalezeného předmětu do výšky hlásí, že jej pes našel. Pak pokračuje se psem ve vypracování stopy.

Po nalezení osoby psovod zůstává ihned stát. Pes musí nalezenou osobu zřetelně vystavit, vyštěkat, označit nálezkou či volným označením. Pouze zřetelné označení je oceněno nejvyšším počtem bodů. Musí zůstat při vyštěkání v jejím okruhu max. 2m, až do příchodu psovoda. Při označování nálezkou a při volném označení musí svého psovoda k osobě přivést přímou cestou. Při označení ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda nebo ukryté osoby zakázána. Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem snižuje bodové hodnocení. Zranění ukryté osoby psem znamená diskvalifikaci. Psovod jde ke psu na pokyn rozhodčího.

Po ukončení stopy si jej uváže na vodítko, jde k rozhodčímu, /«u|m« základní postoj, předá mu nalezené předměty a odhlásí se.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.


RH-F B

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA STOPAŘE

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Sledování stopy   100 bodů
Předměty 6 x 3 body, 1 x 2 body   20 bodů
Označení osoby: vystavení   80 bodů

Doba vypracování: 45 minut. Cizí stopa, minimálně 2000 kroků dlouhá (délka kroku je 70cm), 180 minut stará, v různorodém terénu, 7 lomů přizpůsobených terénu, z toho minimálně 2 ostré, 7 předmětů denní potřeby velikosti max. boty, 1 osoba sedí nebo leží na konci stopy, na stopovací šňůře 10 m, nebo na volno, přičemž je zachována vzdálenost mezi psovodem a psem 10 m. Začátek stopy označen na ploše 20 x 20 m identifikačním předmětem.

Všeobecná ustanovení

Ukrývaná osoba je 30 min. před zahájením práce psa na stopě kladečem zavedena na konec stopy. Při vypracování stopy jde kladeč s rozhodčím. Před uvedením psa na stopu psovod oznámí rozhodčímu způsob označování. Smějí se používat pouze předměty, které obsahují dostatečné množství pachu kladeče, nepřesahující povolenou velikost (max. do velikosti boty) a svou barvou se podstatně neliší od terénu. Pach stopy nesmí být zesilován při pokládáni předmětů. Kladeč nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstat stát. Předměty nemají být pokládány vedle stopy, ale na stopu.

Před zahájením práce na stopě jakož i při uvádění psa i při samotné práci na stopě je nutné se zdržet jakéhokoliv donucování psa.

Pes musí nejpozději do 3 minut po odhlášení (uvedení) zachytit stopu. Je-li tento čas překročen následuje ukončení práce a je zadáno O bodů. Jestliže je způsob označení u předmětů či osoby ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, jsou příslušné předměty či osoba hodnoceny O body. Za chybné označení jsou odebrány 3 body. Rozhodčí ukonči práci psa na stopě, pokud se psovod od stopy vzdálí více než 10 m. V těžkém terénu může rozhodčí povolit větší vzdálenost. V každém případě však následuje ukončení práce psa, když rozhodčí nabude přesvědčení, že pes bez pomoci se vlastní snahou na stopu již nevrátí.

Zvukový povel: pro „hledání". Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Příležitostná pochvala nebo příležitostný zvukový povel je mimo na lomech a u předmětů povolen.

Prováděcí ustanovení

Výchozím prostorem je čtverec o rozměrech 20x20 metrů. Spodní hrana výchozího prostoru (čtverce) je označena v rozích dvěma štítky. Kladeč vstoupí do výchozího prostoru asi tak středem jedné ze dvou bočních stran a uvnitř položí identifikační předmět, který označuje vlastni začátek stopy. Identifikační předmět je stejné velikosti i ze stejného materiálu jako některý z předmětů na stopě.

Kladeč se na začátku stopy krátce zdrží a jde pak normálním krokem určeným směrem, přičemž překročí protilehlou stranu výchozího prostoru.

Úseky jsou různé délky, odpovídající příslušnému prostoru. Jedním z úseků je půlkruh o poloměru nejméně tří stopovacích šňůr (cca 30 m). Půlkruh začíná i končí pravým úhlem. Všech 7 lomů je kladeno normálním krokem a to v místech odpovídajících příslušnému prostoru. Nejméně dva jsou ostré lomy. Tyto ostré lomy musí být kladeny v úhlu 30 - 60 stupňů.

Na pokyn podává psovod se svým psem připraveným ke stopování hlášení rozhodčímu. Pes musí najít začátek stopy (identifikační předmět) do tří minut.

Hodnocení psa začíná až sledováním stopy. Psovod následuje svého psa a dodržuje vzdálenost 10m i při sledování stopy na volno. Nalezne-li pes předmět, musí ho bez působení psovoda ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvednutí předmětu může pes zůstat stát, sedět nebo jej přinést svému psovodu. Pokračovat s předmětem na stopě nebo si s ním lehnout je chybné. Označováni předmětů může být prováděno vleže, vsedě nebo ve stoje (také střídavě). Označí-li pes předmět, jde psovod k němu, zvednutím nalezeného předmětu do výšky hlásí, že jej pes našel. Pak pokračuje se svým psem ve vypracování stopy. Po nalezení osoby psovod zůstává ihned stát. Pes musí nalezenou osobu zřetelné vystavit, vyštěkat, označit nálezkou či volným označením. Jen zřetelné označení může být hodnoceno maximálním počtem bodů. Pes musí zůstat v okruhu max. 2m od osoby až do příchodu psovoda, při označování nálezkou a při volném označení musí svého psovoda k osobě přivést přímou cestou.

Při označování ukryté osoby je jakákoliv pomoc psovoda či osoby zakázána. Jakékoliv obtěžování ukryté osoby psem má vliv na negativní hodnocení. Zranění ukryté osoby psem znamená diskvalifikaci.

Psovod jde za psem na pokyn rozhodčího.

Po ukončení stopy si dá psa na vodítko, jde k rozhodčímu, zaujmese psem základní postoj, odevzdá mu nalezené předměty a odhlásí se.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost


RH-FL A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA V PLOŠNÉM VYHLEDÁVÁNÍ

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Práce psa   80 bodů
Označení 2 osob (á 60 bodů)   120 bodů

Doba vypracování: max. 15 minut, otevřený a nepřehledný terén, 100 x 200m, 2 osoby.

Všeobecná ustanovení

Aby všichni psi měli stejné podmínky, projde několik osob se psy cvičný prostor asi 15 minut před zahájením zkoušky.

Ukrývané osoby jsou 10 minut před zahájením zkoušky umístěny do prostoru tak, aby je psovod i pes nemohli pozorovat.

Rozhodčí určí směr vyhledávání na začátku zkoušky. V průběhu celé zkoušky musí být dodržován. Prostor musí být prohledáván vždy jen jednou. Zpětné vyhledávání není dovoleno.

Psovod se pohybuje na středové ose, která je každých cca 50 m značena.

Rozhodčím musí být přezkoušena ovladatelnost psa.

Pes připravený k vyhledávání může mít dečku i obojek. Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat. Při vystavováni pobíhá pes rychle nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí.

Jestliže je způsob označení ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, je tato osoba hodnocena O body. Při označení je jakákoliv pomoc psovoda a ukryté osoby zakázána.

Prováděcí ustanovení

Psovod se psem až do doby přivolání se zdržuje mimo dohled.

Pes musí prostor na pokyn psovoda prohledávat. Přezkušuje se intenzita práce a ovladatelnost psa.

Psovod smí své výchozí místo opustit pouze po hlášeném označení nebo na pokyn rozhodčího.

Ukryté osoby musí ležet nebo sedět v klidu. Psovi musí být umožněn dotykový i zrakový kontakt. Ukryté osoby mění po každém psu své stanoviště.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označit. Psovod musí hlásit rozhodčímu označení a smí odejít za psem až na pokyn rozhodčího.

Pes musí při vyštěkání setrvávat v okruhu do max. vzdálenosti 2 m kolem ukryté osoby, dokud k němu nepřijde psovod. Je třeba brát zřetel na povahu terénu. Při označování nálezkou, nebo při vystavováni musí pes svého psovoda dovésti přímou cestou k ukryté osobě.

Po nalezení osoby je na pokyn rozhodčího pokračováno v práci od místa kde se psovod při hlášení označení nacházel.

Práce ve vyhledávání je ukončena rozhodčím.

Hodnocení:

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

RH-FL B

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA V PLOŠNÉM VYHLEDÁVÁNÍ

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Práce psa   80 bodů
Označení 3 osob (á 40 bodů)    
Označení 4 osob (á 30 bodů)    
Označení 5 osob (á 24 bodů)    
Označení 6 osob (á 20 bodů)   120 bodů

Čas vypracování:   max. 20 minut vyhledávání 3-4 osob
    max. 30 minut vyhledávání 5-6 osob

Velikost prostoru: 100 x 300 m, otevřený a nejméně z 50% nepřehledný terén, nebo budova.

3 až 6 osob (v průběhu jedné akce musí být počet ukrývaných osob vždy stejný).

Všeobecná ustanovení

Aby všichni psi měli stejné podmínky, projde několik osob se psy cvičný prostor asi 15 minut před zahájením zkoušky.

Povolují se i takové úkryty, které nejsou pro psa zjevné a dosažitelné. Úkryty se mohou nalézat nejvíce ve výši 2 m.

Ukrývané osoby jsou 10 minut před zahájením zkoušky umístěny do prostoru tak, aby je psovod i pes nemohli pozorovat.

Rozhodčí určí směr vyhledávání na začátku zkoušky. V průběhu celé zkoušky musí být dodržován.

Prostor musí být prohledáván vždy jen jednou. Zpětné vyhledávání není dovoleno.

Psovod se pohybuje na středové ose, která je každých cca 50 m značena.

Rozhodčím musí být přezkoušena ovladatelnost psa. Pes připravený k vyhledávání může mít poznávací dečku a i obojek. Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat. Při vystavování pobíhá pes rychle nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí.

Jestliže je způsob označení ovlivněn psovodem nebo ukrytou osobou, je tato osoba hodnocena O body. Při označení je jakákoliv pomoc psovoda a ukryté osoby zakázána.

Prováděcí ustanovení

Psovod se psem až do doby přivolání se zdržuje mimo dohled.

Pes musí prostor na pokyn psovoda prohledávat. Přezkušuje se intenzita práce a ovladatelnost psa.

Psovod smí své místo opustit pouze na pokyn rozhodčího.

Ukryté osoby musí ležet nebo sedět v klidu. Psovi nemusí být umožněn dotykový i zrakový kontakt. Ukryté osoby mění po každém psu své stanoviště.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označit. Psovod musí hlásit rozhodčímu označení a smí odejít za psem až na pokyn rozhodčího.

Pes musí při vyštěkání setrvávat v okruhu do max. vzdálenosti 2 m kolem ukryté osoby, dokud k němu nepřijde psovod. Je třeba brát zřetel na povahu terénu. Při označováni nálezkou, nebo při vystavování musí pes svého psovoda dovést přímou cestou k ukryté osobě.

Po nalezení osoby je na pokyn rozhodčího pokračováno v práci od místa kde se psovod při hlášení označení nalézal.

Práce ve vyhledávání je ukončena rozhodčím.

Hodnocení:

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

RH-T A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VYHLEDÁVÁNÍ V SUTINÁCH

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Práce psa   80 bodů
Označení 2 osob (á 60 bodů)   120 bodů

Doba vypracování: max. 15 minut po vyhledávání, plocha terénu se sutinami je 600 až 800 m 2 v jedné či v několika úrovních, 2 osoby.

Všeobecná ustanovení

Dvě ukryté osoby (dotykový ani zrakový kontakt není psovi umožněn).

Rušivé vlivy: doutnající oheň, hluk motoru, kladiva, bubnů, atd., jakož i výstřely mimo prostoru sutin a pohybující se osoby v prostoru. Bezprostředně před uvedením a v průběhu práce psa se více osob pohybuje křížem krážem v prostoru sutin. Úkryty osob máji být nejméně 10 m od sebe vzdáleny. Osoby musí 15 minut před uvedením psa zaujmout svou polohu aniž by byly pozorovány psovodem nebo psem. Jednou použité úkryty mohou být znovu použity. Nejsou-li úkryty předcházejícího psa použity, musí zůstat otevřeny. Osoby se z úkrytů vyprošťují.

Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat.

K práci připravený pes může mít dečku i obojek.

Při vystavování pobíhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí.

Psovod smí vstoupit do prostoru trosek teprve na pokyn rozhodčího,

Prováděcí ustanovení

Psovod čeká se svým psem mimo dohled na pokyn. Pes, připravený pro vyhledávání, je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě, nikoliv však na té straně, kde do prostoru trosek vstoupili pomocníci. Je nutno brát v úvahu směr vetru. Pes má na pokyn psovoda prostor prohledávat. Musí být přezkoušena pracovní intensita a ovladatelnost psa.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označovat až do příchodu psovoda. Při označováni je jakákoliv pomoc psovoda nebo ukrývané osoby zakázána.

Pes který vyštěkává se nesmí vzdálit více než 2 m od místa které označuje. Psovod musí jednoznačné poznat které místo je výstupem pachu pro jeho psa. Při označování nálezkou nebo při vystavování musí pes psovoda přivést přímou cestou k ukrývané osobě (místu označení).

Psovod musí rozhodčímu hlásit označení a smí jít za psem až najeho pokyn. Nalezené osoby jsou vyprošťovány pomocníky.

V práci je pokračováno na pokyn rozhodčího. Psovod znovu vybídne psa k práci a opustí místo trosek. Toto je možné přímo z místa nálezu, nebo z okraje trosek.

Vyhledávání je ukončeno rozhodčím.

Hodnocení

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

RH-T B

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VYHLEDÁVÁNÍ V SUTINÁCH

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Práce psa   80 bodů
Označení 3 osob (á 40 bodů)    
Označení 4 osob (á 30 bodů)    
Označení 5 osob (á 24 bodů)    
Označení 6 osob (á 20 bodů)   120 bodů

Čas vypracování:   max. 30 minut vyhledávání 3-4 osob
    max. 40 minut vyhledávání 5-6 osob

Plocha terénu se sutinami je 800 až 1200 m 2 v jedné či několika úrovních, 3 až 6 osob (v průběhu jedné akce musí být počet ukrytých osob vždy stejný).

Všeobecná ustanovení

3-6 ukrytých osob (dotykový ani zrakový kontakt není psovi umožněn).

Rušivé vlivy: doutnající oheň, hluk motoru, kladiva, bubnů, atd., jakož i výstřely mimo prostoru sutin a osoby pohybující se v troskách.

Bezprostředně před uvedením i v průběhu práce psa je jednou či více osobami prostor sutin křížem krážem procházen.

Úkryty osob mají být nejméně 10 m od sebe vzdáleny.

Osoby musí 15 minut před uvedením psa zaujmout svou polohu, aniž by byly pozorovány psovodem nebo psem.

Jednou použité úkryty mohou být znovu použity. Nejsou-li předcházejícího psa použity, musí zůstat otevřeny.

Osoby se z úkrytů nemusí vyprošťovat.

Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledáváni způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat. K práci připravený pes může mít dečku i obojek. Při vystavování pobíhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí. Psovod smí vstoupit do prostoru trosek teprve na pokyn rozhodčího.

Prováděcí ustanovení

Psovod čeká se svým psem mimo dohled na pokyn. Pes, připravený pro vyhledávání, je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleným místě, nikoliv však na té straně, kde do prostoru trosek vstoupili pomocníci. Je nutno brát v úvahu směr větru. Pes má na pokyn psovoda prostor prohledávat. Musí být přezkoušena pracovní intenzita a ovladatelnost psa.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označovat až do příchodu psovoda. Při označování je jakákoliv pomoc psovoda nebo ukrývané osoby zakázána.

Pes který vyštěkává se nesmí vzdálit více než 2 m od místa které označuje. Psovod musí jednoznačně poznat které místo je výstupem pachu pro jeho psa. Při označování nálezkou nebo při vystavování musí pes psovoda přivést přímou cestou k ukrývané osobě (místu označení).

Psovod musí rozhodčímu hlásit označení a smí jít za psem až na jeho pokyn. V případě, že k tomu dá rozhodčí pokyn jsou nalezené osoby pomocníky vyprošťováni.

Na pokyn rozhodčího je v práci pokračováno. Psovod znovu vybídne psa k práci a opustí místo trosek. Toto je možné přímo z místa nálezu, nebo z okraje trosek.

Vyhledávání je ukončeno rozhodčím.

Hodnocení

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

RH-L A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA LAVINÁŘE

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Intenzita práce a ovladatelnost psa   40 bodů
Chování psovoda   40 bodů
Označení osoby   90 bodů
Hrabání nebo vyštěkání   30 bodů

Doba vypracování: max. 15 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 3000 m 2, 1 osoba umístěna v hloubce max. 1 m.

Všeobecná ustanovení

Psovod provádí vyhledávání na lyžích nebo bez nich. Osoba musí být ukryta minimálně 20 minut před nasazením psa tak aby psovod ani pes nemohl toto pozorovat. Ukrytá osoba nesmí bezprostředně před svým umístěním spolupracovat na přípravných pracích pro sněhovou jeskyni. Při ukrývání osob se musí dodržovat od povídající bezpečnostní ustanovení. Pro lepší kontrolu a vymezení prohledávaného prostoru musí být tento zřetelně vyznačen praporky.

Bezprostředně před nasazením psa projdou, nebo projedou na lyžích sněhovou plochu křížem krážem minimálně 3 osoby.

Prováděcí ustanovení

Vyhledávání: Psovod čeká se svým psem připraveným k vyhledávání mimo dohled na pokyn. Rozhodčí mu oznámí situaci s požadovaným úkolem.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Psovod smí z výchozího bodu následovat svého psa, až když se tento vzdálí více než 30m, či je mimo dohled, nebo označuje a rozhodčí následováni psa nařídí.

Pes musí osobu zřetelně viditelně, nebo slyšitelně označit a setrvat na místě do příchodu psovoda.

Provedené označení hlásí psovod rozhodčímu a smí jít za psem až na jeho pokyn. Místo nálezu se značkuje.

Osoba je na pokyn rozhodčího pomocníky vyproštěna.

Hodnocení

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

RH-L B

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA LAVINÁŘE

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Intenzita práce a ovladatelnost psa   20 bodů
Chování psovoda   40 bodů
Práce s vyhledávacím přístrojem   20 bodů
Označení 2 osob (á 50 bodů)   100 bodů
Hrabání nebo vyštěkání (á 10 bodů)   20 bodů

Doba vypracování: max. 20 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 6000 m 2, 2 osoby umístěné v hloubce max. 1 m.

Všeobecná ustanovení

Psovod provádí vyhledávání na lyžích, pokud nedá rozhodčí jiný pokyn. Osoby musí být ukryty minimálně 20 minut před nasazením psa tak, aby psovod ani pes nemohli toto pozorovat. Ukrývané osoby nesmí bezprostředně před svým umístěním spolupracovat na přípravných pracích pro sněhovou jeskyni.

Při ukrývání osob se musí dodržovat odpovídající bezpečnostní ustanovení.

Pro lepší kontrolu a vymezeni prohledávaného prostoru musí být tento zřetelně vyznačen praporky.

Bezprostředně před nasazením psa projdou, nebo projedou na lyžích sněhovou plochu křížem krážem minimálně 3 osoby.

Prováděcí ustanovení

Vyhledávání: Psovod čeká se svým psem připraveným k vyhledáváni mimo dohled na pokyn. Z tohoto důvodu se pak dotazuje rozhodčího na zadání úkolu. Pořadí řešení zadávaných úkolů sděluje psovod rozhodčímu.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Na tomto výchozím místě čeká psovod, dokud se pes nevzdálí více než 50 m, či je mimo dohled, nebo označuje a rozhodčí následování psa nařídí.

Pes musí osoby zřetelně viditelně, nebo slyšitelně označit a setrvat na místě do příchodu psovoda.

Provedené označení hlásí psovod rozhodčímu a smí jít za psem až na jeho pokyn. Místa nálezů se značkují.

Osoba je na pokyn rozhodčího pomocníky vyproštěna.

Během vyprošťování první osoby, pes pokračuje na jeden zvukový povel v dalším vyhledávání, aniž by psovod čekal na závěr vyprošťování.

Zaměření lavinového piepsu: Psovod má doplňující úkol a to v průběhu 5 minut v prostoru 10x10 m zjistit, vyhrabat a rozhodčímu předat, pod sněhem ukrytý vyhledávácí přístroj (lavinový pieps). (Tento úkol lze také provést v návaznosti na poslušnost nebo dovednost.)

Hodnocení:

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

RH-L C

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA LAVINÁŘE

stupeň C

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Intenzita práce a ovladatelnost psa   20 bodů
Chování psovoda   20 bodů
Práce s vyhledávacím přístrojem   20 bodů
Označení 3 osob (á 40 bodů)   120 bodů
Hrabání nebo vyštěkání (á 7, 7, 6 bodů)   20 bodů

Doba vypracování: max. 30 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 10 OOOm 2, 3 osoby umístěné v hloubce asi 2 metry. Zrakový ani-dotykový kontakt nesmí být umožněn.

Všeobecná ustanovení

Psovod provádí vyhledávání na lyžích, pokud nedá rozhodčí jiný pokyn.

Osoby musí být ukryty minimálně 20 minut před nasazením psa tak aby psovod ani pes nemohl toto pozorovat. Ukrývané osoby nesmí bezprostředně před svým umístěním spolupracovat na přípravných pracích pro sněhovou jeskyni.

Při ukrývání osob se musí dodržovat odpovídající bezpečnostní ustanovení.

Pro lepší kontrolu a vymezení prohledávaného prostoru musí být tento zřetelně vyznačen praporky.

Bezprostředně před nasazením psa projdou, nebo projedou na lyžích sněhovou plochu křížem krážem minimálně 3 osoby.

Prováděcí ustanovení

Vyhledávání: Psovod čeká se svým psem připraveným k vyhledávání mimo dohled na pokyn. Z toho důvodu se pak dotazuje rozhodčího na zadání úkolu. Pořadí řešení zadávaných úkolů sděluje psovod rozhodčímu.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném . Na tomto výchozím čeká psovod, dokud se pes nevzdálí více než 50 m, či je mimo dohled, nebo označuje a rozhodčí následování psa nařídí.

Pes musí osobu zřetelně viditelně, nebo slyšitelně označit a setrvat na do příchodu psovoda. Provedené označení hlásí psovod rozhodčímu a smí jít za psem až na jeho pokyn. Místa nálezů se značkují.

Osoba je na pokyn rozhodčího pomocníky vyproštěna.

Během vyprošťování osoby pes pokračuje na jeden zvukový povel v dalším vyhledávání, aniž by psovod čekal na závěr vyprošťování.

Zaměření lavinového piepsu: Psovod má doplňující úkol a to v průběhu 5 minut v prostoru 10x10 m zjistit, vyhrabat a rozhodčímu předat, pod sněhem ukrytý vyhledávácí přístroj (lavinový pieps). (Tento úkol lze také provést v návaznosti na poslušnost nebo dovednost.)

Hodnocení:

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Při nalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

RH-W A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PRÁCE VE VODĚ

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Plavání na vzdálenost   30 bodů
Aportování - hází se ze břehu   30 bodů
Aportování - hází se ze člunu   30 bodů
Přinesení lana k surfaři   30 bodů
Přivlečení surfaře s jeho surfovým prknem   80 bodů

Všeobecná ustanovení

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 1 motorový člun, 1 surfové prkno, 2 aportovací předměty, plovoucí člunové lano o průměru 5cm a délce asi 30 m. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody.

Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení

Plavání na vzdálenost 200 m     30 bodů

Psovod se svým psem se nachází ve člunu, vzdáleném 200 m od břehu.

Na zvukový a pokynový povel skočí pes do vody. Může mu být při skoku pomáháno. Člun se psovodem pluje ke břehu. Pes musí plavat klidně a přímo ke břehu. Psovodovi je povoleno svého psa zvukovými i pokynovými povely povzbuzovat.

Aportování z vody - hází se ze břehu     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Odhodí předmět nejméně do vzdálenosti 15m do vody. Jakmile předmět klidně leží na hladině, musí pes na zvukový a pokynový povel doplavat k předmětu a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Sedá si těsně před svého psovoda, předmět musí držet tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod zvukovým nebo pokynovým povelem neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Aportování z vody - hází se ze člunu     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ze člunu, který je vzdálen od břehu asi 25 m je odhozen rovnoběžně ke břehu do vody předmět. Jakmile předmět klidně leží na hladině, musí pes na zvukový a pokynový povel doplavat k předmětu a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Sedá si těsně před svého psovoda, předmět musí držet tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod zvukovým nebo pokynovým povelem neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Přinesení lana k surfaři     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ve vzdálenosti 30 m ve vodě, leží na surfovém prkně surfař, který na sebe upozorňuje. Na zvukový a pokynový povel psovoda, plave pes s lanem k surfaři, který lano pevně uchopí. Psovod pak lanem přitáhne surfovací prkno se surfařem ke břehu. Pes plave zpět ke břehu podél surfovacího prkna. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Přivlečení surfaře se surfovým prknem     80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ve vzdálenosti 30m ve vodě, leží na surfovém prkně surfař, který na sebe upozorňuje. Na zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k surfovému prknu. Surfař na něm ležící podá psovi konec lana. Ten jej uchopí do tlamy a táhne surfové prkno i se surfařem ke břehu. Na břehu pustí pes lano až na zvukový povel psovoda. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost


RH-W B

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PRÁCE VE VODĚ

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Plavání na vzdálenost 600 m   30 bodů
Přinesení záchranného kruhu   30 bodů
Přivlečení člunu ke břehu   30 bodů
Přinesení lana ke člunu 30 m od břehu   30 bodů
Přivlečení osoby   80 bodů

Všeobecná ustanovení

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 1 motorový člun, 2 boje, 1 záchranný kruh, 1 lano 30 m dlouhé. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody

Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení

Plaváni na vzdálenost 600 m     30 bodů

Psovod se svým psem se nachází ve člunu, který je u první boje, vzdálené 200 m od břehu. Na zvukový a pokynový povel skočí pes do vody. Člun pluje ke druhé boji (vzdálené od první 200 m), stočí se a pluje ke břehu zpět. Pes musí člun následovat.

Přinesení záchranného kruhu ze břehu do vody     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 30 m od břehu, do vody. Člun pluje dále. Osoba se chová jako topiči a volá o pomoc. Psovod ve směru osoby hodí do vody záchranný kruh. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda, uchopí pes do tlamy lano, které |n upevněno k záchrannému kruhu a připlave s ním k tonoucímu. Pak s ním přitáhne tonoucího zpět na břeh.

Dovlečení člunu ke břehu     30 bodů

Psovod se psem, spolu s dalšími 2 osobami nastoupí do člunu, který s nimi odpluje do vzdálenosti asi 50 m. Na zvukový a pokynový povol psovoda skočí pes ze stojícího člunu do vody. Psovod mu podá luno připevněné ke člunu, pes je uchopí do tlamy a přivleče člun ke břehu.

Přinesení lana ke člunu vzdálenému od břehu 30 m     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Psovod dá jeden konec lana psovi do tlamy, druhý konec je připevněn na břehu. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes ke člunu, kde konec lana předá řidiči člunu. Řidič člunu pak vytáhne psa do člunu, který je pomocí lana přitažen ke břehu.

Přivlečení osoby     80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 30 m od břehu do vody. Člun pluje dále. Osoba se chová jako topící a volá o pomoc. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k osobě. Jakmile se osoba přidrží postroje psa, je přivlečena psem na břeh.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

RH-W C

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

stupeň C

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PRÁCE VE VODĚ

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Plavání na vzdálenost   40 bodů
Přivlečení volně plovoucího člunu   20 bodů
Přinesení záchranného kruhu   20 bodů
Přivlečení 1 osoby   40 bodů
Přivlečení 2 osob   80 bodů

Všeobecná ustanovení

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 2 motorové čluny, 1 záchranný kruh, 1 lano 30m dlouhé. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody. Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení

Plavání na vzdálenost 1 000 m     40 bodů

Psovod se psem jsou ve člunu. Ze stojícího člunu skočí pes na zvukový a pokynový povel psovoda do vody. Člun pak pluje v odstupu 10 m před psem, aby mohl být psem stále sledován. Pes musí klidně za lodí až ke břehu uplavat vzdálenost 1 000 m. Než může pes pokračovat v dalších cvicích, musí nejméně jednu hodinu odpočívat.

Přivlečení volně plovoucího člunu 30 m od břehu     20 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes ke člunu, ve kterém se nacházejí dvě ležící osoby. Pes musí najít lano převislé ze člunu do vody, uchopit jej do tlamy a přivléci člun ke břehu.

Přinesení záchranného kruhu ze člunu     20 bodů

Psovod se psem jsou ve člunu. Jedna osoba spadne k jedoucího člunu ve vzdálenosti asi 40 m od břehu do vody. Člun, ve kterém se také nachází psovod se psem, pluje ještě asi 20 m rovnoběžně dále ke břehu a pak zastaví. Psovod ve směru k osobě, která se chová jako tonoucí, odhazuje do vody záchranný kruh. Na zvukový a pokynový povel psovoda, skočí pes do vody a plave k záchrannému kruhu a dovleče jej za lano k osobě, která jej pevně uchopí. Závěrem přijede člun k osobě i psovi a oba jsou vyzdviženi do člunu.

Přivlečení jedné osoby     40 bodů

Psovod se psem se nacházejí ve člunu. Ze stojícího člunu sklouzne ledna osoba nepozorovaně pro psa do vody. Člun poté odjede. Na z vukový a pokynový povel psovoda skočí pes z druhého člunu, který je vzdálen 40 m od osoby, do vody a plave k pasivně ležící osobě ve vodě. Uchopí ji za paži a přivleče ji ke člunu, ve kterém je jeho psovod. Osoba i pes jsou vyzdviženi do člunu.

Přivlečení dvou osob     80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Ve vzdálenosti 30 m od břehu vypadnou z jedoucího člunu postupně v rozmezí 20 m od sebe, dvě osoby do vody. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k první osobě, která se chová jako tonoucí. Jakmile se tato přidrží postroje psa, je přivlečena psem na břeh. Pak plave pes ke druhé osobě, pasivně ležící ve vodě, uchopí ji za paži a rovněž ji přivleče ke břehu. Pes může také na břeh přivléci obě osoby najednou, nebo jednu po druhé v opačném pořadí.

Oddíl B - poslušnost
Oddíl C - dovednost

OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA


MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ PRO VÝKON ZÁCHRANNÝCH PSŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Vladimír Kuchta 603 504 078
438 01 Žatec, Stroupečská l 575
 
Ms. Jaroslav Sedlák603 502 973
370 06 České Budějovice, Jar. Jar. Ježka16
 
Květoslav Štibora724 184 270
751 19Vlkoš, Ke mlýnu 31
 
Ms. Vilém Babička775 262 028
419 01 Duchcov, Hrdlovská 9
 
Ms. mg. Daniel Sedlák603 210 572
381 01 Č. Krumlov, T.G.Masaryka 192
 
JUDr. Resi Gerritsen384 971 055
382 73 Vyšší Brod, Přední Výtoň 79
 
Ruud Haak605 738 295
382 73 Vyšší Brod, Přední Výtoň 79
 
Karel Pavlík737 771 993
792 01 Bruntál, Lomená l
 
Ms. Pavel Šabacký602 447 323
628 00 Brno, Molákova 13

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.